Pregled številke / Issue Contents

1949 / Številka 3/4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Ramovš Fran
Končnici dat. in lok. pl. i-jevske skladnje v slovenščini


Strani / Pages: 177–183

Koblar France
Ljubljanska dijaška "Zadruga"


Strani / Pages: 184–230

Slodnjak Anton
Prispevki k poznavanju Prešerna in njegove dobe


Strani / Pages: 231–249

Moravec Dušan
Shakespeare pri Slovencih


Strani / Pages: 250–291

Vodnik France
Ob šestdesetletnici Franceta Koblarja


Strani / Pages: 292–301

Ramovš Fran
Csl. oslъnǫti "esurire", slov. sla "fames; cupido, libido" in snagolten "avidus"


Strani / Pages: 301–302

Nahtigal Rajko
Rus. бразда "brazda" in бразда "brzda"


Strani / Pages: 303

Nahtigal Rajko
O imenu Kocьl'ь


Strani / Pages: 303–305

Ramovš Fran
Trubarjevo od mladiu "u puero"


Strani / Pages: 305

Filipović Rudolf
Shakespeare in Hrvati v 19. stoletju


Strani / Pages: 306–317

Ludvik Dušan
Prešernova prošnja za štipendijo šolninskega fonda v letu 1819


Strani / Pages: 317–322

Dobrovoljc France
Cankarjevo "Očiščenje in pomlajenje" v francoščini


Strani / Pages: 322–323

Rupel Mirko
Slovenska pobotnica iz 1743


Strani / Pages: 323

Kristan Cvetko A.
Pripombe k "Slovenski bibliografiji 1945-1947"


Strani / Pages: 324–331

Grivec France
Jan Stanislav, Slovenský juh v stredoveku. Izdala Slovaška matica (Matica Slovenská). Turčiansky sv. Martin, 1948


Strani / Pages: 332–336

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=127
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54