Pregled številke / Issue Contents

1948 / Številka 3/4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Boršnik Marja
Cankar in učiteljstvo


Strani / Pages: 145–156

Kos Albert
Družbeni nazor slovenskih protestantov


Strani / Pages: 157–198

Bezlaj France
Doneski k priznavanju [! poznavanju] glagolskega aspekta


Strani / Pages: 199–220

Mahnič Joža
Problem baudelairizmov pri Župančiču

Ključne besede: slovenska književnost | Župančič, Oton | baudelairizmi | francoska poezija | literarni vplivi | primerjalne študije


Strani / Pages: 221–268   [ COBISS ID: 6414646 ]

Cankar Karlo
Stric Šimen


Strani / Pages: 269–270

Dobrovoljc France
Nekaj o Cankarjevem predavanju "Očiščenje in pomlajenje"


Strani / Pages: 270–271

Ocvirk Anton
Ivan Cankar in Karel Širok


Strani / Pages: 272–274

Boršnik Marja
Dva Cankarjeva rokopisa


Strani / Pages: 275

Gspan Alfonz
Vodnikova Mala pratika za leto 1798


Strani / Pages: 276–280

Smolej Viktor
Nekaj čeških literarnozgodovinskih knjig


Strani / Pages: 280–288

Gspan Alfonz, Z[vonko] A. B[izjak]
Letopis Slavističnega društva od 5. do 11. poslovne dobe


Strani / Pages: 288–290

Slodnjak Anton
F. Petrè, Rod in mladost Ivana Cankarja. Zbirka "Pogledi" 11-14. Slovenski knjižni zavod, Ljubljana 1947


Strani / Pages: 291–297

Slodnjak Anton
Odgovor na oceno poljudne izdaje Prešernovih poezij


Strani / Pages: 297–303

Kalan Pavle
Bibliografija


Strani / Pages: 306–320

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=125
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54