Pregled številke / Issue Contents

1948 / Številka 1/2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Ocvirk Anton
Slavistična revija in literarna zgodovina


Strani / Pages: 1–4

Nahtigal Rajko
Nekaj pripomb к pretresu Hrabrovega spisa o azbuki Konstantina Cirila


Strani / Pages: 5–18

Kidrič France
Prešernov kritik Buchenhain. Članek je bil zasnovan za stoletnico Prešernovih Poezij in njenih kritik


Strani / Pages: 19–26

Mihelič Stane
Kmetijska družba in ustanovitev "Novic"


Strani / Pages: 27–58

Kos Albert
Družbeni nazor slovenskih protestantov


Strani / Pages: 59–84

Legiša Lino
Vplivi in vzporednosti. (Hugo, Coppé, Stritar, Župančič)


Strani / Pages: 85–94

Kolarič Rudolf
Prof. dr. Rajko Nahtigal (1877-1947). 1. Življenje in delo


Strani / Pages: 95–100

Bizjak Zvonko A.
Spisi prof. dr. Rajka Nahtigala


Strani / Pages: 100–105

Boršnik Marja
Aškerčeva pisma Vidicu


Strani / Pages: 105–117

Cankar Izidor
Grohar Cankarju


Strani / Pages: 117–121

Rupel Mirko
Novo Prešernovo posvetilo


Strani / Pages: 121–122

Dobrovoljc France
Popravki in dostavki k Cankarjevi bibliografiji


Strani / Pages: 122–125

Gspan Alfonz
Poezije doktorja Franceta Prešerna z dodatkom v Poezijah nepriobčenih pesmi. Ljubljana 1946. Uvod in razlago napisal A. Slodnjak


Strani / Pages: 126–137

Kalan Pavle
Bibliografija


Strani / Pages: 138–144

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=124
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54