Pregled številke / Issue Contents

2012 / Številka 1

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Katja Mihurko Poniž
Nekaj ugotovitev o Linhartovi Miss Jenny Love / Several New Findings about Linhart’s Miss Jenny Love

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska dramatika | slovenski dramatiki | žaloigra | slovensko-nemški stiki | 18. st.


Sinopsis: Prispevek obravnava doslej neznane tri izvode Miss Jenny Love in dramska besedila, ki so v petih različnih zezkih shranjenih v knjižnicah na Dunaju, v Münchnu, Augsburgu in v Berlinu, zvezana skupaj z Linhartovim prvencem. V razpravi so tudi podatki o založbi C. H. Stage, pri kateri je Linhart objavil svojo žaloigro. Predstavljam tudi izsledke raziskave o vprasanju krstne uprizoritve.


Abstract: The paper discusses three hitherto unknown copies of Miss Jenny Love and dramatic texts bound together With Linhartʹs first published play in five different volumes, now held in the libraries in Vienna, Munich, Ausburg, and Berlin. It also includes information about the publishing house C. H. Stage, which published Linhartʹs tragedy. In addition, the author presents the findings of the research into the inaugural performance of the play.


Strani / Pages: 1–13   [ COBISS ID: 48883554 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-K7JT8QNO ]
  

Ivana Peruško
Zaboravljena lica ruske cenzure: Od dadilje rasuđivanja do tamničara slobode / Forgotten Figures of Russian Censorship: From Nanny Judge to Jailer of Freedom

Ključne besede: ruska književnost | ruska kultura | sakralni status književnosti | pesnik kot prerok | cenzura | cenzorska politika | zač. 20. st. | Russian literature | Russian culture | sacral status of literature | poet as prophet | cenzorship | censorship policy | beginnig of the 20th century


Sinopsis: Članak problematizira neraskidivu vezu između umijeća pisanja i sakaćenja slobode izražavanja u ruskoj kulturi. Želeći naglasiti ambivalentnu ulogu književnosti u ruskoj kulturi, autorica analizira dva ključna trenutka u povijesti ruske cenzure, koja su uvelike predodredila razdoblje totalne staljinističke cenzure. Iako je spomenuto razdoblje stalno mjesto u svim kulturološkim i povijesnim studijama koje se bave odnosom pisca i vlasti, autorica skreće pažnju na dosad zanemarene uloge Petra Velikoga i Nikolaja I. te demistificira slobodarsku kulturnu politiku V. I. Lenina.


Abstract: The article deals with the unbreakable connection between the art of writing and the diminished freedom of expression in Russian culture. Wishing to point out the ambivalent role of literature in the Russian culture, the author analyzes two pivotal moments in the history of Russian censorship that to a large extent predetermined the period of the total Stalinist censorship. Although this period is discussed in all cultural and historical studies dealing with the relationship between the writer and the government, the author points out the hitherto neglected roles of Peter the Great and Nicholas I, while also demystifying Leninʼs free cultural policy.


Strani / Pages: 15–28   [ COBISS ID: 48884578 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-KXIQWSHI ]
  

Michał Kopczyk
Kategorija sočutja v esejistiki Zbigniewa Herberta / The Category of Empathy in the Essayistic Work of Zbigniew Herbert

Ključne besede: poljska književnost | esej | sočutje | empatija | Polish literature | essay | compassion | empathy


Sinopsis: Predmet analize je esejistično delo Zbigniewa Herberta (1924-1998), ki je v Sloveniji znano zahvaljujoč uspešnim prevodom Jane Unuk, Jasmine Šuler Galos in Nika Ježa. Avtor prispevka analizira pomene, ki jih je Herbert v svojih esejih dal pojmu sočutja. Ob tem opaža, da je za junaka Herbertovih esejev sočutna drža pomembna perspektiva, iz katere vrednoti izbrane pojave v zgodovini zahodne civilizacije. Esejist obravnava kulture ali skupine, do katerih je bila zgodovina še posebej kruta (minojska kultura, albižanska kultura, red vitezov templjarjev idr.), vendar v središču njegovega zanimanja ostaja predvsem umetnost. Zgodbe Herbertovih estetskih fascinacij se od "šoka", silovite očaranosti, ki se včasih stopnjuje v "nenadno spoznanje", prevešajo v podrobne faktografske študije. Ob "srečanju" z umetniškim delom se namreč v esejistu prebudi radovednost in ga spodbudi pojasniti izkušnjo, katere udeleženec je postal. To skoraj vedno stori tako, da poskusi aktualizirati njen širši kontekst. Avtor prispevka svoje razmišljanje navezuje mdr. na filozofijo Richarda Rortyja, ki v knjigi Contingency, Irony and Solidarity (1989) predlaga, da je treba temelje solidarnosti med ljudmi iskati v občutku, da so si vse človeške usode podobne.


Abstract: The subject of this analysis is the essayistic work of Zbigniew Herbert (1924-1998), which has been known in Slovenia by virtue of the successful translations by Jana Unuk, Jasmina Šuler Galos, and Niko Jež. The author of this paper examines meanings which Herbert attributed to the concept of compassion. At the same time, he notices that a sympathetic attitude of the essays under consideration is an important perspective for the character, from which he validates selected phenomena in the history of western culture. The essayist focuses on cultures or organizations that were treated particularly harshly by history (the Minoan culture, the Albigensian culture, the Order of the Temple, and others). However, artistic endeavor remained at the center of Herbert's interest. The narratives of Herbert's aesthetic fascination generally range from a "shock", great fascination, which sometimes surges to a sudden epiphany-to painstaking factographic studies. For this reason, curiosity awakened by an "encounter" with a masterpiece urges the essayist to explain the experience he came to participate in. This in most cases involves an attempt to determine a broader context of the experience. The point of reference for the author's conclusions includes, among others, the philosophy of Richard Rorty, who in his book Contingency, Irony, and Solidarity (1989) proposes that the basis for solidarity among people lies in the feeling that all human condition is similar.


Strani / Pages: 29–39   [ COBISS ID: 48885346 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XXHNRUZW ]
  

Vanda Babič
Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem – Žitje sv. Gregorija, rimskega papeža iz Supraseljskega zbornika / Old Church Slavic Heritage in Slovenia: Hagiography of St. Gregory, Pope of Rome, from the Codex Suprasliensis

Ključne besede: stara cerkvena slovanščina | Supraseljski zbornik | Retkov zbornik | Rokopisna zbirka NUK | cirilski spomeniki | rokopisi | menologij | hagiografije | pravoslavje | cerkvena berila | Žitje sv. Gregorija | 10.-11. st. | Old Church Slavic language | Codex Suprasliensis | Retko's Codex | cyrillic manuscripts | menology | ortodox hagiography | Hagiography of St. Gregory


Sinopsis: Žitje sv. Gregorija, rimskega papeža je osmo besedilo Supraseljskega zbornika,najobsežnejšega starocerkvenoslovanskega cirilskega spomenika iz 10.-11. stoletja. V nekdanji Kopitarjevi zapuščini, ki je danes del Rokopisne zbirke NUK v Ljubljani, je pod sign. Cod. Kop. 2 shranjenih prvih 118 listov menologija - cerkvenih beril za mesec marec. Prvi del zbornika oblikuje skupno devetnajst besedil, od tega je sedemnajst žitij pravoslavnih svetnikov ter po ena pohvala in molitev. Žitje sv. Gregorija, rimskega papeža se po vsebini od večine žitij razlikuje, saj ne opisuje mučeniške smrti svetnika, ampak njegovo posvečeno življenje oz. njegovo legendarno pozitivno lastnost - dobroto in radodarnost.


Abstract: The Hagiography of St. Gregory, Pope of Rome is the eighth text in the Codex Suprasliensis, the largest Old Church Slavic Cyrillic monument from 10th-11th centuries. In Kopitar's bequest, now part of the Manuscript Collection of the National and University Library (NUK) in Ljubljana, the first 118 folios of a menology-ecclesiastic readings for the month of March - are preserved under the callnumber Cod. Kop. 2. The first part of the collection consists of nineteen texts of which seventeen are hagiographies of Orthodox saints, the other two arean adoration and a prayer. The Hagiography of St. Gregory, Pope of Rome, differs from most hagiographies, as it does not describe the martyrdom of a saint but rather his saintly life and/or his legendary positive characteristics-compassion and generosity.


Strani / Pages: 41–58   [ COBISS ID: 48886370 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-VGO6QKGD ]
  

Andreja Žele
Posebne zmožnosti slovenščine znotraj glagolsko-udeleženskega razmerja / Special Capabilities of Slovene in the Relation between the Verb and Its Participants

Ključne besede: slovenščina | ergativnost | ergativni sklon | ergativna stavčna zgradba | sestavljeni udeleženec | udeleženska vloga | diatezne zmožnosti | Slovenian language | ergativity | ergative case | ergative sytactic structure | complex participant | participant role | diathetic capabilities


Sinopsis: Namen prispevka je predstaviti pojav ergativnosti v slovenščini in tudi z vidika drugotne oz. netipične ergativne jezikovnosistemske ureditve in ergativne stavčne zgradbe povedi opozoriti na pomembnost udeleženskih vlog oz.t. i. globinskih sklonov in na diatezne zmožnosti slovenščine sploh.


Abstract: The article aims to shed light on the concept of ergativity in Slovene. It also points out the importance of the participant roles and/or the so-called deep cases and diathetic capabilities of Slovene in general from the standpoint of the secondary, i.e., non-typical, ergative language system and ergative sentence structure.


Strani / Pages: 59–77   [ COBISS ID: 48887394 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FN51B0XR ]
  

Darinka Verdonik, Zdravko Kačič
Označevalci odprte propozicije v govorjenem diskurzu / General Extenders in Spoken Discourse

Ključne besede: slovenščina | socilingvistika | govor | govorni korpus | GOS | govorjeni diskurz | pragmatični izraz | socio-kognitivni model | Slovenian language | sociolinguistics | speech | speech corpus | GOS | pragmatic expressions | socio-cognitive model


Sinopsis: Označevalci odprte propozicije so izrazi, kot so in tako naprej, pa to, pa tako, ali pa nekaj takega. Prispevek prinaša pregled oblik in pogostosti teh izrazov v različnih tipih govora v slovenščini ter s kvalitativno analizo osvetli diskurzne vloge najpogostejšega formalnega označevalca odprte propozicije, in tako naprej. Ugotavlja, da so ti izrazi v splošnem najpogosteje rabljeni v zasebnem diskurzu. Govorec jih uporabi, da označi predhodni propozicijski element kot nepopoln, nakazan s primerom ali približno izražen, hkrati pa lahko z njimi zaključi izjavo ali temo. Obenem imajo ti izrazi tudi pomembno interakcijsko vlogo.


Abstract: General extenders are expressions such as in tako naprej 'and so on', pa to 'and such', pa tako 'and like that', ali pa nekaj takega 'or something like that'. The paper provides a survey of the forms and frequency of these expressions in various types of Slovene discourse and through a qualitative analysis sheds light on discursive roles of the most common formal general extender, in tako naprej 'and so on'. The authors find that these expressions are generally most commonly used in private discourse. The speaker uses them to mark the preceding propositional element as incomplete, hinted at with an example, or expressed just approximately, and at the same s/he is able to conclude the utterance or topic. In addition, these expressions have an important interactive role.


Strani / Pages: 79–94   [ COBISS ID: 48889442 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-T19G19UK ]
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Žarko Bošnjaković, Ivan Knjižar
Značaj integrativne i instrumentalne orijentacije pri izboru slovenačkog jezika kao stranog / The Significance of Integrative and Instrumental Orientation in the Selection of Slovene as a Foreign Language

Ključne besede: makedonščina | slovenščina | slovenščina kot drugi/tuji jezik | sociolingvistika | jezikovna politika | ankete | Srbija | Beograd | Novi Sad


Strani / Pages: 95–104   [ COBISS ID: 48891490 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-LBRAUIKD ]
  

Natalia Kaloh Vid
O vlogi jezika v literarni vedi / On the Role of Language in Literary Criticism

Ključne besede: literarna veda | sodobna literarna veda | status jezika | ruska književnost | Razumevanje jezikov književnosti | ocene


Strani / Pages: 105–108   [ COBISS ID: 48892258 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-C7QW0VFG ]
  

Renata Jambrešić Kirin
Nezakonske hčere hrvaških (književnih) mitov in (političnih) travm / Illegitimate Daughters of Croatian (Literary) Myths and (Political) Traumas

Ključne besede: hrvaška književnost | književnost in idelogije | feministične študije | mit | travma | Istra | 19.-20. st. | Nezakonite kćeri Ilirije | ocene


Strani / Pages: 109–111   [ COBISS ID: 48893026 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TXEBL1DB ]
  

Tanja Žigon
O češko-nemškem publicistu in prevajalcu Pavlu Eisnerju / About the Czech-German Publicist and Translator Pavel Eisner

Ključne besede: češka književnost | češki prevajalci | literarni kritiki | češki pesniki | zborniki | ocene


Strani / Pages: 112–116   [ COBISS ID: 48893538 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-SQYHEMJ3 ]
  

N. V. Maslenikova
V spomin akademiku Olegu Nikolajeviču Trubačovu (1930–2002) / In Memoriam Academician Oleg Nikolaevich Trubachev (1930-2002)

Ključne besede: ruščina | ruski jezikoslovci | 20. st. | spominski članki


Strani / Pages: 117–121   [ COBISS ID: 48894306 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FUOVOUGJ ]
  

А. Lukašanec, S. Važnik
Zapisnik zasedanja razširjenega Predsedstva  Mednarodnega slavističnega komiteja, Bautzen/Budyšin (ZR Nemčija), 20.–21. avgusta 2011 / Alenka Šivic Dular: Minutes of the Session of the Full Presidium of the International Committee of Slavists, Bautzen/Budyšin (Germany), August 20-21, 2011

Ključne besede: Mednarodni slavistični komite | predsedstvo | zasedanja | zapisniki | 2011


Strani / Pages: 122–127   [ COBISS ID: 48896354 ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=122
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54