Pregled številke / Issue Contents

2011 / Številka 4

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Davorin Dukič
58 letnikov Slavistične revije (1948–2010): Dinamika izhajanja in formalne lastnosti razprav / On Fifty-Eight Volumes of Slavistična revija (1948–2010): Publication Rate and Formal Characteristics of Studies

Ključne besede: slovenske revije | znanstvene revije | slovanski jeziki | slovanske književnosti | slovenščina | slovenska književnost | literarna kritika | uredništva | 1848-2010


Sinopsis: Namen prispevka je predstavitev 62 let izhajanja Slavistične revije (1948-2010), v katerem je izšlo 58 letnikov. Raziskava, katere (večinoma) kvantitativni rezultati so predstavljeni in komentirani, se osredotoča na sestave uredništev, njihove odločitve, formalne lastnosti v reviji objavljenih znanstvenih razprav s področja slovanskega, zlasti slovenskega jezikoslovja in literarnih ved.


Abstract: The article surveys 62 years of publication of Slavistična revija (1948-2010), which resulted in 58 volumes. The author lays out and interprets the (mostly) quantitative results of the investigation, but the study focuses on the composition of editorial boards, their decisions, characteristics, of the publishing process, as well as the formal characteristics of the scholarly articles from the fields of Slavic and particularly Slovene linguistisc and literary criticism.


Strani / Pages: 333–356   [ COBISS ID: 48076130 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WL5AVXJO ]
  

Tomaž Toporišič
Performativna dimenzija v slovenski sodobni drami: Božič – Jesih – Jovanović – Šeligo / The Performative Dimension in Contemporary Slovene Drama: Božič – Jesih – Jovanović – Šeligo

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska dramatika | drama absurda | performativ | absurdna dramatika | performans | performativna kultura | Slovene literature | Slovene theatre | Slovene drama | performative | absurd drama | performance | performative culture


Sinopsis: V raznolikih poskusih zgodovinjenja slovenske sodobne drame nesporno ostaja ob strani ena izmed pomembnih lastnosti slvoenske absurdne drame, namreč njenpomen pri dekonstrukciji t. i. literarnega oziroma dramskega gledališča ter udejanjitvi performativnega obrata (Fischer-Lichte) na prelomu iz šestdesetih v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Pričujoča razprava s pomočjo analize lastnosti poetik Petra Božiča, Dušana Jovanovića, Milana Jesiha in Rudija Šelige skuša prikazati prav to na videz paradoksalno lastnost slovenske drame absurda in absurdne drame, ki je privedla do ene največjih estetskih revolucij (Rancière) v slovenski umetnosti in kulturi po drugi svetovni vojni.


Abstract: Various attempts to historicize contemporary Slovene drama have doubtlessly neglected one of the important features of the Slovene absurd drama, i.e., its significance in the deconstruction of the so-called literary or drama theatre and in the manifestation of the performative turn (Fischer-Lichte) at the turn of the 1970s. Using the analysis of poetics of Peter Božič, Dušan Jovanovič, Milan Jesih, and Rudi Šeligo, the present study attempts to illustrate this seemingly paradoxical characteristic of the Slovene drama ob absurdity and absurd drama, which led to one of the gratest aesthetic revolutions (Rancière) in Slovene art and culture after World War II._


Strani / Pages: 357–372   [ COBISS ID: 3276379 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-BHQIJGJJ ]
  

Gorana Raičević, Radoslav Eraković
Fenomen krize identiteta u srpskom romanu 19. i 20. veka / The Phenomenon of Identity Crisis in the 19th and 20th-Century Serbian Novel

Ključne besede: srbska književnost | roman | kriza identitete | patriarhalna družba | ženski liki | moški liki | 19.-20. st.


Sinopsis: Ovaj rad je zasnovan na dijahronijskoj analizi fenomena krize identiteta kao nedovoljno proučenog tematsko-problemskog obeležja srpskog romana 19. i 20. veka. Rezultati istraživanja upućuju na zaključak da prisustvo fenomena neminovno dovodi do (auto)destruktivnog konflikta individue sa patrijarhalnim kolektivom, čiji sistem vrednosti predstavlja ishodište frustracije za čitav niz muških i ženskih likova, u romanima koji su obeležili srpsku književnost tokom dva prethodna veka.


Abstract: This paper is based on a diachronic analysis of the phenomenon of identity crisis - an important but insufficiently studies characteristic of the 19th- and 20-century Sebian novel. The research results indicate that the identity crisis inevitably leads undividuals into a (self)destructive conflict with the patriarchal collective, whose value system is the source of frustration for a number of male and female characters in the novels that marked Serbian literature during the past two centuries.


Strani / Pages: 373–383   [ COBISS ID: 48117858 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-H1MJFIUX ]
  

Matija Ogrin
Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja / Unknown Manuscripts of the 17th- and 18th-Century Slovene Literature

Ključne besede: rokopisi slovenskega slovstva | slovenska književnost | rokopisi | 17./18.st. | Slovene literary manuscripts | Slovene literature | manuscripts | 17th/18th cent.


Sinopsis: Prispevek predstavi tri doslej neraziskane baročne rokopise, napisane v slovenskem jeziku v 18. stoletju. Na podlagi teh in drugih rokopisov se loteva kritičnega premisleka o rokopisni kulturi kot temelju baročnega slovstva ter postavlja vprašanje, ali so rokopisna besedila kot priče slovstvenega ustvarjanja v slovenski literarni zgodovini 17. in 18. stoletja ustrezno upoštevana.


Abstract: The article gives a brief outline of three hitherto unknown 18th-century Baroque manuscripts in Slovene. Based on these and other manuscripts, the role and position of manuscripts in the literary studies of 17th- and 18th-century Slovene literature are critically reflected.


Strani / Pages: [385]–399   [ COBISS ID: 33738797 ]
  

Gregor Kocijan
Kosmačeva kratka pripovedna proza med vojnama / Kosmač’s Short Narrative Prose between the Wars

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | kratka proza | spomini | motiv ječe | Primorci pod Italijo | Slovene literature | short prose | autobiography | memoires | prison theme


Sinopsis: Kosmač je začel objavljati v Našem rodu 1931.32 in v Istri, nato je dve zanj značilni pripovedi - Študenta Petra povest o materi in Potepuh Najdu - objavil v mladinski reviji Val. Objavljal je tudi v Ljubljanskem zvonu, Jadranskem kanedarju in Sodobnosti. Pozornost je zbudil leta 1936 zlasti s pripovedmi Gosenic, Sreča in Kruh, s katerimi je izoblikoval svoj kratkoprozni model


Abstract: Ciril Kosmač began publishing in the magazins Nas rod 1931/32 and Istra. After that he published two (for him) characteristic stories, Študenta Petra povest o materi [Student Peter's mother story] and Potepuh Najdù [Student Najdù], in the young-adult magazine Val. He also published in Ljubljanski zvon, Jadranski kalendar (Zagreb), and Sodobnost. He gained prominence with the stories Sreča [Happiness] and Kruh [Bread], in which he shaped his short-prose model.


Strani / Pages: 401–413   [ COBISS ID: 9116489 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QYTR81TJ ]
  

Alenka Jelovšek
Neosebna raba oblike ono v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja / Impersonal Use of the Form ono in the Language of the Slovene 16th-Century Protestant Writers

Ključne besede: slovenščina | 16.st. | zaimek | osebni zaimek | neosebna raba osebnega zaimka | kalkiranje | Slovene language | pronoun | personal pronoun | 16th cent. | impersonal use of personal pronoun | calquing


Sinopsis: V delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja je oblika ono pod vplivom nemščine rabljena tudi neosebno. V prispevku so na podlagi nemških normativnih virov predstavljene njene funkcije, analizirani so njena pogostnost in tipi besedil, v katerih se pojavlja. Na podlagi vzorčnih besedil so v primerjavi s predlogami predstavljene slovenske prevodne možnosti za nemški neosebni es in njihova izraba pri posameznih avtorjih.


Abstract: In the works of the Slovene 16th-century Proteatant writers, the form ono 'it' is under German influence used impersonally. Based on German normative sources, the article presents its functions, analyzes its frequencey and types of texts in which it appears. Comparing sample texts with the translation sources, the author outlines Sovene translation possibilities for the German es and their employment by each author.


Strani / Pages: [415]–435   [ COBISS ID: 33760557 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-0ZHRGZAL ]
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Ivo Pospišíl
III. kongres čeških slavistov v Olomucu / The Third Congress of Czech Slavists in Olomuc

Ključne besede: slavistika | bohemistika | kongresi | poročila


Strani / Pages: 437–438   [ COBISS ID: 48118370 ]
  

Mateja Jemec Tomazin
Izzivov ne bo zmanjkalo / No Shortage of Challenges

Ključne besede: slovenščina | ocena knjige | jezikoslovje | 21.st. | Slovene language | book review | linguistics | 21st cent.


Strani / Pages: 448–442   [ COBISS ID: 33760301 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-SEG5QXDJ ]
  

Andreja Žele
O današnji jezikovni politiki v slovanskih jezikih / On Contemporary Language Policy in Slavic Languages

Ključne besede: ocena knjige | jezikovna politika | slovanski jeziki | book review | language policy | Slavic languages


Strani / Pages: 443–447   [ COBISS ID: 33760045 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ZRRPTL1J ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=120
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54