Pregled številke / Issue Contents

2011 / Številka 3

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Peter Jurgec
Slovenščina ima devet samoglasnikov / Slovenian has nine vowels

Ključne besede: slovenščina | standardna slovenščina | akustična fonetika | fonologija | redukcija | Slovene language | standard Slovene | acoustic phonetics | phonology | reduction


Strani / Pages: 243–268   [ COBISS ID: 33201453 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JQEOVGH5 ]
  

Boštjan Udovič, Tanja Žigon, Marija Zlatnar Moe
Posebnosti prevajanja strokovnega jezika diplomacije: Primer Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih / The Fine Points of Translating the Language of Diplomacy: The Case of the Vienna Convention on Diplomatic Relations

Ključne besede: slovenščina | srbohrvaščina | diplomatska terminologija | izhodiščno besedilo | uradni prevod | prevzeti izraz | prevajanje | diplomacija | Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih | 1964 | Slovene language | Serbo-Croatian language | diplomatic terminology | source text | official translation | borrowed term | translating | Vienna convention on diplomatic relations | diplomacy | 1964


Sinopsis: Prispevek tematizira problematiko prevajanja izrazov, ki se v slovenščini uporabljajo v diplomatskem jeziku, ter poudarja pomen sodelovanja strokovnjakov s področij diplomacije in prevajanja. Raziskava temelji na analizi Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih, sprejete leta 1961 (v veljavo je stopila leta 1964), in sicer različic v treh uradnih jezikih OZN (angleškem, francoskem in ruskem), obeh (neuradnih) prevodov v slovenščino in prevoda v nemščino. Prav tako avtorji slovenska prevoda primerjajo s srbohrvaškim prevodom, ki velja za edini uradni prevod Konvencije, ki jo je Socialistična federativna republika Jugoslavija ratificirala leta 1964.


Abstract: This paper deals with the translation of terminology used in Slovene diplomatic language, stressing the importance of working with experts in the fields of diplomacy and translation. The study is based on an analysis of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 (placed in effect in 1964), its versions in three of the official languages of the UN (English, French, and Russian), the two (unofficial) Slovene translations, and the German translation. The Slovene translations are also compared with the Serbo-Croatian translation, which is the only official translation of the Convention ratified by the Socialist Federal Republic of Yugoslavia in 1964.


Strani / Pages: 269–291   [ COBISS ID: 46985058 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TK6ZPORH ]
  

Andreja Legan Ravnikar
Strokovno izrazje v Vodnikovem nemško-slovenskem rokopisnem slovarju in njegovih tiskanih virih / Terminology in Vodnik’s Manuscript German-Slovene Dictionary and in His Published Sources

Ključne besede: izrazje | terminologija | slovenjenje terminov | tvorbeni postopki | primerjalna analiza | technical terms | terminology | Slovenization of technical terms | word-formation processes | comparative analysis


Strani / Pages: 293–305   [ COBISS ID: 33201709 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-5DP88JKM ]
  

Vladislava Gordić Petković
Ženski glasovi u savremenoj srpskoj književnosti: Između kanonizacije i komercijalizacije / Women’s Voices in the Contemporary Serbian Fiction: Between Canonization and Commercialization

Ključne besede: srbska književnost | ženska književnost | ženske pisateljice | literarni kanon | ginokritika | 20.-21. st. | Serbian literature | Serbian womenʹs writers | women's writing | literary canon | gynocriticism | 20th-21st century


Strani / Pages: 307–315   [ COBISS ID: 47221346 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GSDZZKHC ]
  

GRADIVO – OCENI – POROČILO / MATERIAL – REVIEWS – REPORT

Marjan Dolgan
Doslej neznani Finžgarjevi pismi / Finžgar’s Previously Unknown Letters

Ključne besede: pisma | slovenski pisatelji | letters | correspondence | Slovene writers


Strani / Pages: 317–320   [ COBISS ID: 33201197 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WSSMBZUG ]
  

Vita Žerjal Pavlin
Revijalne objave prve slovenske klasikinje končno v knjigi / The First Slovene Classical Female Author’s Journal Publications Appear in Book Form

Ključne besede: slovenska književnost | slovenske pisateljice | zbrano delo | ocene


Strani / Pages: 321–324   [ COBISS ID: 47217762 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-7ODV5XBF ]
  

Andreja Žele
O stanju preučevanja skladnje pri Slovakih / On the State of Slovak Syntax Studies

Ključne besede: ocene knjig | slovaščina | skladnja | book review | Slovak language | syntax


Strani / Pages: 325–327   [ COBISS ID: 33200941 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GFZMCHFA ]
  

Ivo Pospišil
Mezinárodní konference o dějinách slavistiky v Brně / International Conference on the History of Slavic Studies in Brno

Ključne besede: slovanske književnosti | literarna zgodovina | konference | Brno | poročila


Strani / Pages: 328–329   [ COBISS ID: 47218274 ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=119&tip=baza
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54