Pregled številke / Issue Contents

2006 / Številka 1

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Darko DOLINAR
Kritične izdaje slovenskih tekstov v okviru slovanske filologije in jezikovne kulture / Critical Editions of Slovene Texts in the Framework of Slavic Philology and National Culture

  

Luka VIDMAR
Podoba protestantske književnosti v starejših pregledih slovstva na Slovenskem (Od Trubarjevega Registra slovenskih knjig do Čopove Literature Slovencev) / The Image of the Protestant Literature in Older Surveys of Literature (From Trubar's Register of Slovene Books to Čop's Literature of Slovenes)

Ključne besede: slovenska književnost | protestantska književnost | protestantizem | protireformacija | barok | razsvetljenstvo | 16.-19. st. | zgodovinski pregledi | Slovene literature | Protestant literature | Reformation | Counter-reformation | Baroque | Enlightenment | 16.-19. century


Sinopsis: Članek obravnava podobo protestantske književnosti v starejših pregledih slovstva na Slovenskem, ki so jih med letoma 1560 in 1831 sestavili Primož Trubar, Tomaž Hren, Janez Vajkard Valvasor, Janez Gregor Dolničar, Valentin Vodnik Heinrich Georg Hoff, Anton Rožič, Jožef Kalasanc Erberg, Franc Metelko in Matija Čop. Na podlagi analize njihovih besedil razloži razvoj odnosa reformacije, predvsem do njene književnosti, kakor so ga oblikovali izobraženci na Slovenskem v obdobjih protireformacije, baroka in razsvetljenstva.


Abstract: The paper deals with the image of Protestant literature in older surveys of literature in Slovene lands, composed between 1560 and 1831 by Primož Trubar, Tomaž Hren, Janez Vajkard Valvasor, Janez Gregor Dolničar, Marko Pohlin, Valentin Vodnik, Jernej Kopitar, Heinrich Georg Hoff, Anton Rožič, Jožef Kalasanc Erberg, Franc Metelko and Matija Čop. Analysing their texts it explains the development of the attitude to the Reformation, especially to its literature, as it was formed by the educated Slovenes in the periods of Counter-reformation, Baroque and Enlightenment.


Strani / Pages: [11]–32   [ COBISS ID: 31707746 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-0TEPG5RR ]
  

Bojana STOJANOVIĆ PANTOVIĆ
Strukturne razsežnosti slovenske kratke ekspresionistične proze / The Structural Dimensions of the Slovene Expressionist Short Prose

Ključne besede: slovenska književnost | slovenski ekspresionizem | nemški ekspresionizem | ekspresionizem | kratka proza | 1914-1935 | Slovene literature | Slovene expressionism | German expressionist mouvment | short story | 1914-1935


Sinopsis: V pričujočem prispevku sem poskušala predstaviti pojav slovenske kratke ekspresionistične proze med letoma 1914 in 1935 skozi osnovne strukturne razsežnosti pomembnih kratkih proznih vrst, kot so novela, kratka zgodba, črtica in pesem v prozi. Temeljna razmerja in poetične kontroverze nemškega ekspresionističnega gibanja do širših pojmov modernizma ter avantgarde potrjujejo medialni položaj tega gibanja tudi v kontekstu slovenske avantgarde. Te ugotovitve seveda terjajo znanstveno razlago in verifikacijo na najširše zasnovani tekstualni bazi slovenske ekspresionistične proze in njenih precej številnih predstavnikov različnih poetično-slogovnih orientacij.


Abstract: In the present article the author attempts to outline the phenomenon of the Slovene expressionist short prose between 1914 and 1935 with respect to the basic structural dimensions of the significant prose genres, such the novella, short sotory, vignette, and the poem in prose. The fundamental relationships and poetic controversies of the German expressionist movement vis-à-vis broader phenomena of the modernism and the avant-garde also confirm the medial position of this movement in the context of the Slovene avant-agarde. These statements, naturally, require scholarly explanation and verification on the most broadly conceived textual basis of the Slovene expressionist prose and its fairly representatives of various poetic-stylistic orientation.


Strani / Pages: 33–40   [ COBISS ID: 31708002 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-DVTYMNE2 ]
  

Saška ŠTUMBERGER
Dvojezičnost na primeru Slovencev v Nemčiji / Bilingualism on the Example of Slovenes in Germany

Ključne besede: slovenščina | sociolingvistika | bilingvizem | Nemčija | Slovenci v Nemciji | Slovene language | sociolinguistics | bilinguism | Germany | Slovenes in Germany


Sinopsis: Članek prinaša opredelitev dvojezičnost z opisom izhodišč za definicije (izvor, jezikovna kompetenca, stališča, funkcija jezikov). Teoretičnemu delu sledi predstavitev raziskave o Slovencih v Nemčiji, opis kriterijev izbora infomatorjev in raziskovalne metode. V praktičnem delu je opisana dvojezičnost v Nemčiji, položaj Slovencev in razmerje med slovenščino in nemščino. Natančno so opisane možnosti za rabo slovenščine v zasebni in javni sferi ter dejanska raba jezikov. Podatki so bili zbrani med petletnim življenjem v Nemčiji z naslednjimi metodami: opazovanje s sodelovanjem, intervju in vprašalnik.


Abstract: The article presents the definition of bilingualism and the description of the point of departure for this definition (origin, language competence, standpoints, function of languages). The theoretical part is followed by an overview of the research on Slovenes in Germany, the description of the criteria for choosing the informants, and the research methodology. The practical part describes bilingualism in Germany, the position of Slovenes, and the relationship between Slovene and German. The opportunities for the use of Slovene in private and public domains and the actual use of the language are described in detail. The data were collected during the five-year sojourn in Germany using the following methods: observation with cooperation, interview, and questionnaire.


Strani / Pages: 41–60   [ COBISS ID: 31709282 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-AKJ7KS0A ]
  

Nina NOVAK
Komentar k vprašelniku o tvorjenju pravniških imen / A Commentary on the Questionaire Concerning the Formulation of Legal Texts

  

David PUC, Mojca ŽAGAR
Spreminjanje uredniške politike revije Jezik in slovstvo / Changes in the Editorial Policies of the Journal Jezik in Slovstvo

Ključne besede: slovenščina | slovenska književnost | jezikovna didaktika | književna didaktika | slovenistika | revije | Jezik in slovstvo | uredniška politika


Sinopsis: V prispevku obravnavamo spremembe v uredniški politiki od začetka izhajanja revije Jezik in slovstvo. Vse letnike smo glede na glavnega urednika razdelili na 14 obdobij, znotraj katerih smo predstavili razmerje med jezikoslovnimi, literarnovednimi, metodičnimi in drugimi prispevki v osrednji rubriki. V analizo smo vključili tudi druge rubrike in sporočila uredništva v zvezi z uredniško politiko.


Abstract: The article discusses changes in the editorial policies from the beginning of the publication of Jezik in slovstvo. The volumes were, according to their Editor-in-Chief, divided into 14 periods, within the relationship between linguistic, literary, pedagogical, and other contributions in the article section of the journal was presented. Other sections and editor's notes concerning the editorial policies were included in the analysis.


Strani / Pages: [75]–94   [ COBISS ID: 31718498 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JY17KX6S ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Srečko RENKO
Začetki poučevanja slovenščine v Italiji: Bruno Guyon, docent na Kraljevem orientalskem inštitutu v Neaplju / The Beginings of Slovene Language Instruction in Italy: Bruno Guyon, Assistant Professor at the Royal Oriental Institute of Napels

  

Andreja ŽELE
O mnogoobraznosti jezika - o njenem oblikovanju, rabi in uzaveščanju / On the Multifacetedness of Language - Its Formation, Use and the Development of Awareness

Ključne besede: slovenščina | sociolingvistika | knjižni jezik | kulturni jezik | sociolekt | Obrazi jezika | ocene


Strani / Pages: 99–102   [ COBISS ID: 31729250 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FF7H5C1H ]
  

Nina NOVAK, Marko NOVAK
Uvod v pravno pisanje / Uvod v pravno pisanje (Introduction to Legal Writing)

  

Barbara PREGELJ
Dvojezična antologija slovenske literature / A Bilingual Antology of Slovene Literature

Ključne besede: slovenska književnost | antologije | prevodi v angleščino | ocene


Strani / Pages: 107–109   [ COBISS ID: 31730274 ]
  

Barbara PREGELJ
Slovenski literarni prevod / Slovene Literary Transtation

Ključne besede: svetovna književnost | prevajanje | prevodi v slovenščino | literarni prevod | 1550-2000 | ocene


Strani / Pages: 111–113   [ COBISS ID: 31730786 ]
  


Zapisnik drugega zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja (Beograd, 23.-25. junij 2005) / Minutes of the Meeting of the International Slavic Committee Executive Board (Belgrade June 23, 2005)

Ključne besede: 14. mednarodni slavistični kongres | zapisniki | Beograd | slavistika | kongresi


Strani / Pages: 117–118   [ COBISS ID: 31731554 ]
  

Alenka ŠIVIC-DULAR
Tematika 14. mednarodnega slavističnega kongresa / Topics for the 14th International Congress of Slavists

Ključne besede: slavistika | 14. mednarodni slavistični kongres | Beograd | programi


Strani / Pages: 119–121   [ COBISS ID: 31731810 ]
  

http://www.srl.si/index.php?id=stevilka&num=282
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54