Zadnja številka / Current Issue

2014 / Številka 3


Ada Vidovič Muha, Andreja Žele
Spremna beseda / Foreword


Strani / Pages: 267–272
  

I. Prostor v jeziku / I. Space in Language

Predrag Piper
O prostoru u srpskoj jezičkoj slici sveta / Space in the Serbian Linguistic Picture of the World


Strani / Pages: 275–294
  

Ada Vidovič Muha
Prostor v leksikalno-morfološkem segmentu jeziki (Antropocentrični vidik) / Space in the Lexico-Morphological Segment of Language (Anthropocentric Point of View)


Strani / Pages: 295–308
  

Gašper Ilc
Gramatikalizacija prostorskih členic v angleščini in slovenščini / Grammaticalization of Spatial Particles in English and Slovene


Strani / Pages: 309–320
  

Andreja Žele
Členki tudi kot vnašalniki novih prostorskih razmerij v obstoječe sporočilo / Particles Introducing New Spatial Relationships in the Existing Text


Strani / Pages: 321–330
  

Polona Gantar
Prostorska informacija v stavčno zasnovani slovarski definiciji / Spatial Information in a Sentence-Level Lexical Definition


Strani / Pages: 331–344
  

Aleksandra Derganc
Še o glagolih premikanja v ruščini in slovenščini / Another Look at the Verbs of Motion in Russian and Slovene


Strani / Pages: 345–352
  

Nataša Jakop
Leksikalizacija prostorskih razmerij v slovenščini: jezikovnopragmatični vidik / Lexicalization of Spatial Relationships in Slovene: Linguistic Pragmatics Perspective


Strani / Pages: 353–362
  

Monika Kalin Golob, Nataša Logar
Prostor v poročevalskem skupnem sporočanjskem krogu / Space in the Common Communication Cycle in Reporting


Strani / Pages: 363–373
  

Erika Kržišnik
Izražanje prostora v slovenski frazeologiji / Expression of Space in Slovene Phraseology


Strani / Pages: 375–384
  

II. Jezik v prostoru / II. Language in Space

Jan Kořenský
Prostor (a čas) v komunikaci a jeho proměny v souvislostech s vývojem mediačních prostředků / Prostor (in čas) v komunikaciji ter njegovo spreminjanje v povezavi z razvojem medijskih sredstev / Space (and Time) in Communication and Its Changes in Connection with the Development of Media


Strani / Pages: 387–394
  

Nada Šabec
Raba slovenščine in angleščine v fizičnem in virtualnem prostoru / The Use of Slovene and English in Physical and Virtual Spaces


Strani / Pages: 395–410
  

Stanisław Gajda
Język literacki w słowiańskiej przestrzeni społeczno-kulturowej / Knjižni jezik v slovanskem družbeno-kulturnem prostoru / Literary Language in the Slavic Socio-Cultural Space


Strani / Pages: 411–422
  

Dean Komel
Govorica kot prostor filozofije, filozofija kot kraj govorice / Language as the Space of Philosophy, Philosophy as the Location of Language


Strani / Pages: 423–434
  

Nina Mečkovska
Надсознательная коммуникация в социумах и внутриклеточные «информационные» процессы: семиотические метафоры или неочевидная реальность? / Nadzavestna komunikacija v družbah in znotrajcelični »informacijski« procesi: semiotične metafore ali skrita resničnost? / Supraconscious Communication in Societies and IntraCellular “information” Processes: Semiotic metaphors or hidden reality?


Strani / Pages: 435–450
  

Matej Šekli
Tipologija modelov lingvogeneze slovanskih jezikov / A Typology of Models of Forming Slavic Geolects at the Language Stage


Strani / Pages: 451–461
  

Irena Orel, Vera Smole
Izražanje prostorskih razmerij z vprašalnimi prislovnimi zaimki v knjižnih in neknjižnih zvrsteh slovenskega jezika / Expression of Spatial Relationships with Interrogative and DemonstrativeAdverbs in Standard and Non-Standard Varieties of Slovene


Strani / Pages: 463–481
  

http://www.srl.si/
Spremenjeno / Changed: 5. 9. 2014, 10:27