Zadnja številka / Current Issue

2013 / Številka 4


RAZPRAVE / ARTICLES

Kozma Ahačič
Nova odkritja o slovenski protestantiki / New Findings on the Works of Slovene Protestantism


Strani / Pages: 543–556
  

Jožef Smej
Küzmičevi skriti prevodi psalmov v Knigi molitveni 1783 / Küzmič’s Hidden Translations of the Psalms in Küzmičevi skriti prevodi psalmov v Kniga molitvena 1783 from 1783


Strani / Pages: 557–566
  

Gregor Kocijan
O »preobratu« lahko govorimo še ob Kuharjevih Povestih / Lovro Kuhar’s Povesti as the Beginning of the “Turnaround”


Strani / Pages: 567–574
  

Katja Mihurko Poniž
Odkrivanje in osvajanje prostorov svobode v delih zgodnjih slovenskih literarnih ustvarjalk / Discovery and Conquest of Spaces of Freedom in the Works of Early Slovene Female Authors


Strani / Pages: 575–590
  

Aleksander Bjelčevič
Julija je stopila v »cerkev razsvetljeno«: K Žigonovi razlagi Prešernovega soneta Je od vesel’ga časa teklo leto / Julija Entered “a Church Illuminated”: On Žigon’s Interpretation of Prešeren’s Sonnet “Je od veselga časa teklo leto”


Strani / Pages: 591–604
  

Andraž Jež
Medbesedilne povezave med Slávy dcero Jana Kollárja in Djulabiami Stanka Vraza / Intertextual Connections between Jan Kollár’s Slávy dcera and Stanko Vraz’s Djulabije


Strani / Pages: 605–620
  

Dragan Bošković
Bez imena i znaka: Nihilizam Andrićeve figuracije mostova / Without a Name or a Sign: The Nihilism of Andrič’s Figuration of Bridges


Strani / Pages: 621–630
  

Darinka Verdonik
Koncept konteksta v jezikoslovnih in diskurznih teorijah / The Concept of Context in Linguistic and Discourse Theories


Strani / Pages: 631–650
  

Nina Žavbi Milojević
Analiza odrskega govora – Primer Bergerjeve uprizoritve Hlapcev (Komentirana izdaja) / An Analysis of Stage Speech: The Example of Berger’s Staging of Serf (An Annotated Edition)


Strani / Pages: 651–664
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Andreja Žele
Monografiji o jezikovnih pravicah in jezikovnih politikah v slovanskem svetu 665 / Two Monographs on Language Rights and Language Policies in the Slavic World


Strani / Pages: 665–666
  

Andreja Žele
Prva knjiga o slovenskem tolmačeslovju / The First Monograph on Slovenian Interpreting Studies


Strani / Pages: 667–668
  

http://www.srl.si/
Spremenjeno / Changed: 11. 2. 2014, 3:32