Zadnja številka / Current Issue

2014 / Številka 1


RAZPRAVE / ARTICLES

Andreja Žele
Primeri glagolske rabe z vidika posebnosti v slovnično-pomenskih razmerjih / Examples of Verb Usage from the Perspective of Idiosyncrasies in the Relationship between Grammar and Semantics


Strani / Pages: 1–16
  

Irena Stramljič Breznik
Medmet kot besedna vrsta v slovničnih opisih slovenskega jezika / Interjections as a Part of Speech in Grammatical Descriptions of the Slovene Language


Strani / Pages: 17–38
  

Helena Kuster
Posamostaljenje med jezikovnim sistemom in besedilom v slovenščini in nemščini / Nominalization between Language System and Text in Slovene and German


Strani / Pages: 39–54
  

Zoran Božič
Pet tolminskih književnikov med literarnozgodovinsko in šolsko kanonizacijo / Five Tolmin Authors between Canonizations of Literary History and School Curricula


Strani / Pages: 55–66
  

Željko Milanović, Slobodan Vladušić
Vitomil Zupan i Borislav Pekić: Od zatvorskog iskustva do žanra / Vitomil Zupan and Borislav Pekić: From Prison Experience to Genre


Strani / Pages: 67–74
  

Breda Marušič
Sodobni slovenski roman na gledališkem odru (Filio ni doma, Katarina, pav in jezuit ter Čefurji raus!) / Staging the Contemporary Slovene Novel (Filio ni doma, Katarina, pav in jezuit ter Čefurji raus!)


Strani / Pages: 75–90
  

Natalia Kaloh Vid
Prevajanje jezikovnih prvin, značilnih za sovjetski družbeno-kulturni diskurz v romanu M. Bulgakova Mojster in Margareta / Translation of Language Elements Characteristic of the Soviet Social and Cultural Discourse in M. Bulgakov’s Novel The Master and Margarita


Strani / Pages: 91–108
  

Miloš Zelenka
K izbranim problemom narodnega preroda (Oscilacija romantike z realizmom kot primerjalni problem) / On Selected Issues Concerning the National Revival (Oscillation between Romanticism and Realism as a Comparative Subject)


Strani / Pages: 109–120
  

Ivo Pospíšil
Narodni prerod in literarne smeri (Nekaj opažanj) / National Revival and Literary Currents (Some Observations)


Strani / Pages: 121–130
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Ada Vidovič Muha
Andreja Žele: Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika – temeljni pojmi / Andreja Žele: Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika – temeljni pojmi


Strani / Pages: 131–137
  

Natalija Ulčnik
Pavlova prekmurska slovnica (Vend nyelvtan, 1942) v sodobni knjižni slovenščini / Pavlova prekmurska slovnica (Vend nyelvtan, 1942) v sodobni knjižni slovenščini


Strani / Pages: 138–141
  

Vojko Gorjanc
Marina Katnić-Bakaršić: Između diskursa moći i moći diskursa / Marina Katnić-Bakaršić: Između diskursa moći i moći diskursa


Strani / Pages: 142–145
  

http://www.srl.si/
Spremenjeno / Changed: 11. 2. 2014, 9:32