Zadnja številka / Current Issue

2015 / Številka 1


RAZPRAVE / ARTICLES

Matej Meterc
Enote slovenskega paremiološkega minimuma v govornem korpusu GOS / The Units of Slovene Paremiological Minimum in the Corpus of Spoken Slovene (GOS)


Strani / Pages: 1–15
  

Janko Trupej
Strategije za podnaslovno prevajanje profanosti v slovenščino / Strategies for Translating Profanity in Slovenian Subtitles


Strani / Pages: 17–28
  

Agnes Pisanski Peterlin
So prevedena poljudnoznanstvena besedila v slovenščini drugačna od izvirnih? Korpusna študija na primeru izražanja epistemske naklonskosti / Are Translated Popular Science Texts in Slovene Different from the Original Ones? A Corpus Study Focused on the Expression of Epistemic Modality


Strani / Pages: 29–44
  

Cho Jun Rae, Kim Sang Hun
The Chronotope of the House (kuća) and the Discourses of Women in The Modernist Novels of Former Yugoslavia / Kronotop hiše (kuća) in diskurzi o ženskah v modernističnem romanu bivše Jugoslavije


Strani / Pages: 45–60
  

Aleksander Bjelčevič
Kettejev verz: Tradicija, inovacija in rojevanje svobodnega slovenskega verza / Kette’s Verse: Tradition, Innovation and the Nascence of the Slovene Free Verse


Strani / Pages: 61–87
  

Tomaž Toporišič
(Ne več) dramsko v sodobni slovenski dramatiki(Jovanović, Ravnjak, Potočnjak, Skubic, Semenič) / The (No-longer) Dramatic in the Contemporary Slovene Drama (Jovanović, Ravnjak, Potočnjak, Skubic, Semenič)


Strani / Pages: 89–102
  

Sanja Golijanin Elez
Semantika maternje melodije u poeziji Momčila Nastasijevića / The Semantics of Mother Melody in the Poetry of Momčilo Nastasijević


Strani / Pages: 103–117
  

Saša Potočnjak
Fran Krsto Frankopan i bečko-furlansko pjesništvo 17. stoljeća / Fran Krsto Frankopan and the 17th Century Viennese-Friulian Poetry


Strani / Pages: 119–134
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Galina Iljina [prev. Darja Markoja]
Slovenska književnost 20. stoletja. Ur. N. Starikova, Moskva, 2014 / Slovenska književnost 20. stoletja. Ed. by N. N. Starikova, Moscow, 2014


Strani / Pages: 135–138
  

Vita Žerjal Pavlin
Katja Mihurko Poniž: Zapisano z njenim peresom: Prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne književnosti. Nova Gorica, 2014. / Katja Mihurko Poniž: Zapisano z njenim peresom: Prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne književnosti. Nova Gorica, 2014.


Strani / Pages: 139–141
  

http://www.srl.si/
Spremenjeno / Changed: 5. 9. 2014, 10:27