Zadnja številka / Current Issue

2017 / Številka 1


RAZPRAVE – MEDIALNOST / ARTICLES – MEDIALITY

Urška Perenič
Medialnost in literatura I (ur. Urška Perenič) / Mediality and Literature I (Ed. Urška Perenič)


Strani / Pages: 1–2
  

Urška Perenič
Še k pojmu medialnosti / Once more on the Concept of Mediality


Strani / Pages: 3–19
  

Helmut Schanze
Medialnost literature: Ali obstaja v medijski znanosti »posebna nemška pot«? ... / The Mediality of Literature: Is There a »Unique German Path« in Media Studies?


Strani / Pages: 21–29
  

Peter Scherber
Vilém Flusser und der Paradigmenwechsel zur Internetkultur / Vilém Flusser and the Paradigm Change Towards Internet Culture


Strani / Pages: 31–41
  

Klemens Gruber
Kinofikacija umetnosti / The Cinematization of Art


Strani / Pages: 43–51
  

Tomaž Toporišič
Medmedijsko nomadstvo besedilnih in uprizoritvenih praks / Intermedia Nomadism of Textual and Performative Arts


Strani / Pages: 53–64
  

Andrej Leben, Dominik Srienc
Novi mediji v sodobni literarni praksi koroških Slovencev / New Media and Carinthian Slovenes' Contemporary Literary Practice


Strani / Pages: 65–80
  

RAZPRAVE – VARIA / ARTICLES – VARIA

Andreja Žele
Razmerje osebek proti osebkov odvisnik v slovenskih povedih / The Relationship Subject vs. Subject Clause in Slovene Sentences


Strani / Pages: 81–97
  

Ivo Kerže
Razvoj slovenske ontološke terminologije do konca 19. stoletja / The Development of Slovene Ontological Terminology through the End of the 19th Century


Strani / Pages: 99–114
  

Мария Вадимовна Скачедубова
К интерпретации случаев употребления л-формы без связки (на материале Ипатьевской летописи) / On the Interpretation of Examples of Use of l-Forms without a Copula (Based on the Material from the Hypatian Chronicle)


Strani / Pages: 115–125
  

Ivana Zajc
Implicitni avtor: Raba v slovenski literarni vedi, nove opredelitve in problematična mesta / The Implied Author: Use in Slovene Literary Studies, New Definitions, and Problematic Areas


Strani / Pages: 127–139
  

Slobodan Vladušić
Kiš in Andrić – možna poetološka vzporednica / Kiš and Andrić: A Possible Poetological Parallel


Strani / Pages: 141–150
  

Павел Успенский
Николай Гумилев как Николай Ростов: Oб одной жизнетворческой модели поэта / Nikolai Gumilev as Nikolai Rostov: A Model for Building a Poet’s Life


Strani / Pages: 151–167
  

Kristina Riman
Hrvatsko-slovenske veze v putopisima Josipa Starèa / Slovene-Croatian Connections in Josip Starè’s Travelogues


Strani / Pages: 169–182
  

Igor Žunkovič
Reprezentacija spola pri prejemnikih nagrade kresnik / The Representation of Gender by Kresnik Award Laureates


Strani / Pages: 183–198
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Milena Nosková, Miloš Zelenka
Francoska monografija o Borisu Pasternaku: Michel Aucouturier: Un poète dans son temps: Boris Pasternak / A French Monograph on Boris Pasternak


Strani / Pages: 199–200
  

http://www.srl.si/
Spremenjeno / Changed: 5. 9. 2014, 12:27