Zadnja številka / Current Issue

2014 / Številka 2


RAZPRAVE / ARTICLES

Kristina Pranjić
Ruski kozmizem kot vektor petdesetletnega projektila postgravitacijske umetnosti / Russian Cosmism as a Vector of a Fifty-Year Projectile of Postgravity Art


Strani / Pages: 147-162
  

Vita Žerjal Pavlin
Reprezentacija ženske v poeziji Pavline Pajk / The Representation of the Woman in the Poetry of Pavlina Pajk

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | slovenske pesnice | reprezentacija ženske | ljubezenska tematika | materinstvo | domoljubje


Strani / Pages: 163-176   [ COBISS ID: 55234658 ]
  

Daniel Bína
Mit češkega narodnega preroda in njegov odraz v sodobnih vzgojno-izobraževalnih medijih in internetnem okolju / The Myth of the Czech National Revival and Its Reflection in Contemporary Educational Media and on the Interne


Strani / Pages: 177-184
  

Eva Niklesová
Stripovska obravnava češkega narodnega preroda (problem Václava Hanke) / The Czech National Revival in Comics (The Case of Václav Hanka)


Strani / Pages: 185-194
  

Melanija Larisa Fabčič
Mentalna podoba človeka v slovenskih, nemških in madžarskih primerjalnih frazemih / The Mental Image of Man in Slovene, German, and Hungarian Comparative Phraseological Units

Ključne besede: slovenščina | nemščina | madžarščina | frazeologija | frazem | primerjalni frazemi | mentalne lastnosti človeka | kontrastivna frazeologija


Strani / Pages: 195-216   [ COBISS ID: 55237986 ]
  

Monika Kalin Golob, Karmen Erjavec
Vrednotenje in pripadnost virtualni skupnosti slovenskega Twitterja / Evaluation and Identity in the Slovene Twitter Community

Ključne besede: slovenščina | sistemsko-funkcijsko jezikoslovje | sporočanje | Twitter | tviti | jezikovna sredstva vrednotenja | Slovenian language | systemic functional lingustics | communication | Twitter | tweets | linguistic means of appraisal


Strani / Pages: 217-234   [ COBISS ID: 55239010 ]
  

Kaja Dolar
Kolaborativni slovar Razvezani jezik / The Collaborative Dictionary Razvezani jezik

Ključne besede: slovenščina | leksikografija | semantika | leksikalna semantika | kolaborativni slovar | slovarji | Razvezani jezik | internet | Slovenian language | lexicography | semantics | lexical semantics | collaborative dictionary | dictionaries | Razvezani jezik | Internet


Strani / Pages: 235-252   [ COBISS ID: 55239266 ]
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Tanja Jelenko
Alenka Žbogar: Iz didaktike slovenščine / Alenka Žbogar: Iz didaktike slovenščine

Ključne besede: slovenščina | didaktika književnosti | ocene


Strani / Pages: 253-255   [ COBISS ID: 55243618 ]
  

Ana Toroš
Alojz Gradnik, Eros – Thanatos (Ur. in prevedla Fedora Ferluga Petronio) / Eros – Thanatos (Ed. and transl. by Fedora Ferluga-Petronio)


Strani / Pages: 256-257
  

Vita Žerjal Pavlin
Monika Gawlak: Świat poetycki Gregora Strnišy / Monika Gawlak: Świat poetycki Gregora Strnišy


Strani / Pages: 258-263
  

Alenka Šivic Dular
Miklošičeva monografija – ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča (Ur. Marko Jesenšek) / Miklošičeva monografija – ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča (Ed. by Marko Jesenšek)


Strani / Pages: 264-268
  

Andreja Žele
Razvoj tudi jezikoslovnih spoznanj temelji na dopolnjevanju in ne na izločanju doseženega / Development of Linguistic Inquiry Is Based on Improvement Rather than Elimination of Past Achievement

Ključne besede: slovenščina | polemike


Strani / Pages: 269-270   [ COBISS ID: 55244898 ]
  

http://www.srl.si/
Spremenjeno / Changed: 5. 9. 2014, 12:27