Zadnja številka / Current Issue

2016 / Številka 1


RAZPRAVE / ARTICLES

Борис Юстинович Норман, Михаил Юрьевич Мухин
О синтаксическом компоненте лексической семантики / On the syntactic component of lexical semantics


Strani / Pages: 1–12
  

Jurij Bon, Urška Perenič
Eksperimentalna uporaba kvantitativne elektroencefalografije pri analizi (literarnega) branja: Časovno-frekvenčna analiza / Experimental Use of Quantitative Electroencephalography in the Analysis of (Literary) Reading: Time-Frequency Analysis


Strani / Pages: 13–32
  

Marjeta Vrbinc, Alenka Vrbinc
Strukturni in vsebinski vidiki opomb o rabi v didaktičnem dvojezičnem slovarju za dekodiranje / Structural and Semantic Aspects of Usage Notes in a Learner’s Bilingual Dictionary


Strani / Pages: 33–46
  

Анна Литвина , Фёдор Успенский
Ожидаемые парадоксы в последнем стихотворении Г. Р. Державина «Река времен в своем стремленьи...» / The Expected Paradoxes in the Last Poem of Gabriel Derzhavin “Time’s River”


Strani / Pages: 47–60
  

Anka M. Vučinić Gujić
Postmodernistični elementi v poeziji Jevrema Brkovića / Elements of Postmodernism in the Poetry of Jevrem Brković


Strani / Pages: 61–69
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Silvo Torkar
Zizenčeli in njegovo Zashtitno voshejne / Sisentschelli and His Poem Zashtitno voshejne


Strani / Pages: 71–73
  

Lidija Rezoničnik , Nina Zavašnik
Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov: Slovanski jeziki na stičišču kultur / The International Conference of Junior Humanities Scholars “Slavic Languages at a Junction of Cultures”


Strani / Pages: 74–75
  

http://www.srl.si/
Spremenjeno / Changed: 5. 9. 2014, 10:27